Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności określa w jaki sposób Administrator gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających stronę/domeny Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Razem dla Zwierząt z siedzibą w Starym Polesiu (05-155), Stare Polesie 25B, numer KRS: 0000971466, NIP: 5311715005.
 3. Administrator w celu zapewnienia należytej i skutecznej ochrony danych osobowych przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich regulacji prawnych przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych tak jak:
  a) zabezpieczenia DNSSEC
  b) certyfikat SSL
  c) bieżący audyt strony i zabezpieczeń, bieżąca aktualizacja oprogramowania
  d) Administrator ma zawarte umowy powierzenia z podmiotami, którym powierza dane
  e) weryfikacja dostawców systemów informatycznych oraz operatorów płatności
  f) bieżąca aktualizacja dokumentów i procedur dotyczących ochrony danych osobowych
  g) Administrator dokonuje bieżącego backupu danych
  h) dostęp do danych posiadają tylko upoważnione do tego osoby
 5. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Administratorem na adres e-mail kontakt@razemdlazwierzat.pl lub na adres siedziby.
 7. Administrator na podstawie niniejszej Polityki prywatności przetwarza dane osobowe, które zostaną mu udostępnione przez użytkownika:
  a) w procesie dokonywania darowizn poprzez stronę razemdlazwierzat.pl
  b) podpisywania petycji w sprawie prowadzanych przez Administratora akcji,
  c) w czasie korzystania z formularza zgłoszeniowego/kontaktowego zamieszczonego na stronie razemdlazwierzat.pl/kontkat/ ,
  d) w sytuacji, w której osoba korzystająca ze strony, zdecyduje się na przekazanie swoich danych osobowych Administratorowi np. udzieli zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w formie newsletteru,
  e) poprzez wysłanie SMS-ów Premium. Po wysłaniu SMS-a, Administrator jest w posiadaniu numeru telefonu, z którego wysłano SMS.
 8. Administrator stosując zasady wynikające z RODO, stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych. Administrator zbiera następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres mail
  c) numer telefonu
  d) adres IP (zbierany automatycznie)
 1. Administrator, może przetwarzać także inne dane osobowe, jeśli zostaną one dobrowolnie podane przez użytkownika strony internetowej.
 2. Administrator przetwarza dane w następujących celach:
  a) wykonania naszych obowiązków prawnych, w tym związanych z realizacją darowizn – rozliczeniem finansowo-księgowym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b) weryfikacji dokonanych darowizn (podstawa prawna -art. 6 ust. 1. f RODO)
  c) wykonania działań marketingowych i promocyjnych, w sytuacji w jakiej osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  d) ochrony oraz dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) prowadzenia i obsługi strony internetowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO)
  f) wykorzystanie plików cookie – (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  g) prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej:
  – umożliwienia kontaktu Administratora z osobą, której dane dotyczą. Działania mogą polegać na wysłaniu wiadomości e-mail, na podstawie udzielonej zgody wyrażonej dobrowolnym działaniem, np. wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a w przypadku wysyłania „danych wrażliwych”);
  – przyjmowania pism/zgłoszeń/wniosków (np. skarg, reklamacji, innych wniosków);
  – przekazanie zainteresowanym informacji o przeprowadzonych zbiórkach
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby udostępniającej dane, działania zmierzające do realizacji darowizny, działania podejmowane na rzecz złożenia petycji/wniosków oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadka, w sytuacji niepodania danych osobowych Administrator nie będzie mógł podjąć odpowiednich czynności. Podanie określonego zestawu danych jest niezbędne do dokonania darowizny, podpisania petycji czy skorzystania z formularza zgłoszeniowego/kontaktowego.
 5. Administrator nie przekazuje danych podmiotom trzecim. Administrator, może jednak udostępnić dane podmiotom trzecim w świadczonych przez nich usług na rzecz Fundacji (Administratora), w tym usług informatycznych, hostingowych, księgowych, prawnych. Podmioty te nie mają jednak prawa korzystać z danych osobowych w innych celach niż zostało to określone przez Administratora.
 6. Administrator jest uprawniony do zawarcia umów powierzenia danych w następujących sprawach:
  a) realizacji usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
  b) dostarczenie różnego rodzaju rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zapewniających sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym, PayU, podmioty obsługujące media społecznościowe, podmiotom zapewniającym usługi mailingowe – newsletter);
  c) realizacji obsługi prawnej, ubezpieczeniowej, księgowej, audytorskiej, konsultingowej.
  d) realizacji innych usług IT, w szczególności zapewnienie serwera, dostępu do poczty elektronicznej.
 7. Co do zasady dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, jednak sytuacja taka może mieć miejsc w związku z korzystaniem z rozwiązań chmurowych, oraz ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG (dostawca oprogramowania/ narzędzia marketingowe/ portale społecznościowe). Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Z uwagi na możliwość dokonywania darowizn za pośrednictwem operatora płatności PayU, Administrator informuje, że PayU jest oddzielnym administratorem danych osobowych w zakresie czynności dokonywanych na potrzeby realizacji płatności. Na stronie PayU znajduje się polityka prywatności obowiązująca u operatora. Po dokonaniu płatności Administrator otrzymuje informację od PayU o osobach, które dokonały płatności(darowizny).
 9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w związku, z którym dane osobowe zostały przekazane oraz w celu archiwizacji prowadzonych spraw. Długość przetwarzania danych osobowych jest uzależniona od tego w jakim dane są przetwarzane.
 10. Administrator uprawniony jest do przechowywania danych osobowych do momentu przedawnienia ewentualny roszczeń (co do zasady termin 6 lat od momentu zaistnienia zdarzenia powodującego roszczenie).
 11. Dane osobowe przekazane w celu dokonania darowizny przechowywane są przez następujący czas:
  a) okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wykonana darowizna, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzoną darowizną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  b) okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana darowizna, co wynika to z przepisów finansowo-księgowych związanych z rozliczeniem darowizny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 12. Dane osobowe przekazane w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych od Administratora, Administrator przechowuje do momentu cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w tym celu.
 13. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora lub adres e-mail: kontakt@razemdlazwierzat.pl
  g) złożenia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały udostępnione do: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 14. Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania i automatycznego przetwarzania danych przez Administratora.
 15. Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych należących do Administratora. Na stronie internetowej Administratora mogą znajdować się odnośniki do innych stron WWW. Polityka prywatności Administratora nie ma zastosowania do odnośników do innych stron internetowych ani usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców.
 16. Administrator nie gwarantuje standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych. Polityka Prywatności Administratora nie ma zastosowania do żadnych zewnętrznych stron, dostawców płatności lub innych oprogramowani. Administrator zleca zapoznać się z polityką prywatności na stron, do których znajdują się odnośniki lub osoba zostaje przekierowana.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Pliki cookie stosuje się w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny.
 2. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Co do zasady, przeglądarka internetowa zawiera domyślnie ustawienia pozwalające na przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Brak zmiany ustawień plików cookie oznacza, że użytkownik godzi się na ich przechowywanie.
 4. Użytkownik korzystający z przeglądarki może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, w których określa zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookie może spowodować jednak utrudnienia w zakresie działalności strony internetowej. Użytkownik może też skorzystać z trybu incognito przewidzianym przez niektóre z przeglądarek.
 5. Poniżej znajduje się odniesienie do najczęściej używanych przeglądarek, z informacją o możliwości dokonania zmian w plikach cookie
  1. Chrome
  2. Opera
  3. Microsoft Edge
  4. Safari
  5. Mozilla
 1. Administrator korzysta z następujących plików cookie:
  a) Funkcjonalne – pliki cookie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, służą do zapamiętywania np. sesji logowania, preferencji językowych, wypełniania formularzy, wybranej opcji prywatności. Użytkownik może je zablokować w przeglądarce. Zablokowanie może powodować, że funkcjonalność strony będzie ograniczona.
  b) Analityczne – pliki cookie (opcjonalne) umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym sklepie. Pomagają ustalić, które strony są popularne i określają jak użytkownicy poruszają się po stronie. Użytkownik może nimi zarządzać w ustawieniach plików cookie
  c) Reklamowe – pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika, nie tylko na stronie Administratora, ale także stronach zewnętrznych. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Użytkownik może nimi zarządzać w ustawieniach plików cookie
 2. Użytkownik klikając przycisk “Akceptuj wszystko” dokonuje akceptacji wszystkich wyżej wymienionych plików cookie. Użytkownik może dostosować które pliki cookie będą zbierane.
 3. Administrator korzysta z wtyczek przekierowujących na portale społecznościowe. Po przekierowaniu na portal należy zapoznać się z polityką prywatności i polityką plików cookie danego portalu. Administrator korzysta z wtyczek portalu Facebook, YouTube.
 4. Administrator korzysta także z takich narzędzi marketingowych jak Google Analytics oraz Pixel Meta. Więcej informacji znajdziesz na stronie:
  1. Google analytics – https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
  2. Pixel Meta – https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142
 5. Administrator korzysta także z następujących wtyczek: Elementor, Autoptimize, Duplicate Page, Elementor Pro, File Renaming on upload, Smush, W3 Total Cache, WP Donation PL, WP Strip Image Metadata, WP-Sweep, WPForms Lite, Yoast SEO
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności, w szczególności, gdy:
  a) dojdzie do zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkowników,
  b) dojdzie do rozwoju funkcjonalności lub usług podyktowanych postępem technologii internetowej, mających na celu zastosowanie lub wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, które będą miały wpływ na zapisy określone Polityki Prywatności.
 2. Administrator poinformuje użytkowników o zmianie Polityki Prywatności poprzez umieszczenie informację na stronie internetowej w widocznym miejscu.
 3. Każda zmiana wymaga także umieszczenia w nowej wersji Polityki Prywatności daty od kiedy zmiany obowiązują.
 4. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 26 stycznia 2024 roku.