STATUT
Fundacji „Razem dla Zwierząt”
/w brzmieniu przyjętym uchwałą z dnia 20 października 2023 r./

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja ,,Razem dla Zwierząt” (zwana dalej: „Fundacją”) działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Dariusza Pyżanowskiego, zwanego dalej: Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Warszawie.
 3. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Stare Polesie.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub prawa państwa trzeciego.
 6. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji Społecznych.

§3

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego jej nazwę lub cel i ich odpowiedników w językach obcych.

§5

Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale honorowe i nagrody osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§6

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową określoną przepisami prawa i niniejszym Statutem
 2. Celami statutowymi Fundacji jest działalność na rzecz i w zakresie:
  a) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  f) wypoczynku dzieci i młodzieży,
  g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  h) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  i) promocji i organizacji wolontariatu.

§7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy, organizowane w szczególności w sieci Internet,
 2. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywną pomoc potrzebującym,
 3. wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
 4. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnianiu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, wykorzystywanie kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,
 5. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
 6. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.

§8

 1. Beneficjentami Fundacji są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i przychody Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  a) darowizn, spadków i zapisów,
  b) majątku Fundacji,
  c) odsetek i lokat bankowych,
  d) zbiórek i imprez publicznych,
  e) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
  g) funduszy Unii Europejskiej,
  h) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§10

 1. Fundacja może przeznaczyć przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów na realizację dowolnych celów statutowych.
 2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§12

 1. Organem obligatoryjnym Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej ,,Zarządem”.
 2. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 3. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu s ą powoływani na czas nieoznaczony i pracują w systemie bezkadencyjnym.
 6. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
  a) rady programowe,
  b) radę honorową,
  c) zespoły doradcze.
 7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miary potrzeb.
 8. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację o terminie posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem spotkania.

§13

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  a) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
  b) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
  c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  d) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
  e) wyłanianie spośród siebie Prezesa Zarządu w sposób określony w § 16 niniejszego Statutu
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  g) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji,
  h) ustalanie planów działania Fundacji poprzez:
  – decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
  – tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
  – decydowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
  i) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  j) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  k) podejmowanie decyzji dotyczących zmiany celu Fundacji.

§14

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

§15

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

Rozdział V
Sposób wyboru Zarządu Fundacji

§16

Od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu procedura wyboru Zarządu jest następująca:

a) Prezes Zarządu powołuje i odwołuje członków Zarządu w każdym czasie.
b) Prezes Zarządu może zrzec się pełnienia swojej funkcji powołując jednocześnie kolejnego Prezesa Zarządu (swojego następcę).
c) Jeśli Prezes Zarządu zrzekł się swojej funkcji bez powołania następcy, kolejnego Prezesa Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu zwykłą większością głosów. Jeśli wynik głosowania nie pozwala na wyłonienie Prezesa Zarządu, przeprowadza się drugie głosowanie. Jeśli wynik drugiego głosowania nie pozwala na wyłonienie Prezesa Zarządu, ostateczną decyzję podejmuje członek Zarządu najstarszy stażem.
d) W przypadku śmierci Prezesa Zarządu bez wskazania następcy, przepis lit. c) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
e) Prezes Zarządu ma prawo wcześniejszego wskazania osoby, powoływanej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu która w przypadku jego śmierci. Wskazanie to powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego i będzie pełniło funkcję powołania następcy.
f) Jeśli osoba wskazana w oświadczeniu na wypadek śmierci nie chce lub nie może przyjąć powołania na stanowisko Prezesa Zarządu, do wyboru Prezesa Zarządu stosuje się przepisy lit. c) niniejszego paragrafu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz organizacji o zbliżonych celach.
 5. Decyzje dotyczące zmiany Statut podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 6. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.